сестренция ИтачиГа ака Маса - тян№5

Я преодолела лень 😃
пред.части:
http://janite.beon.ru/34179-611-sestrencija-itachiga-aka-masa-tjan.zhtml#e428376380

Пройти тест!